Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych za 2017 r.

Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  1. a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  3. c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

 

  1. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 51 ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania finansowego.
  2. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.
  3. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.
Przyjmując jako dzień bilansowy 31 grudnia, w sprawozdaniach za 2016 r. kwoty wyrażone w euro wynoszą:
2.500.000 euro – 11.060.000 zł
5.000.000 euro – 22.120.000 zł
Wielkości wyrażone w euro przeliczono na walutę polską po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień bilansowy, który w 2016 r. wyniósł 4,4240 zł/euro.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 r. Nr 1047 z późń zm.).

 

Ogłaszanie i publikacja sprawozdań finansowych po 1 stycznia 2013 r.

Począwszy od 1 stycznia 2013 r. (za sprawą zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – Dz. U. nr 232, poz. 1378) jednostki nie publikują swoich sprawozdań w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
Sprawozdania będą nadal składane w KRS (przez jednostki wpisane do KRS) i w urzędach skarbowych.

 

• Obowiązki jednostek objętych KRS

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 69 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego składa we właściwym rejestrze sądowym (KRS):

  • roczne sprawozdanie finansowe, 
  • opinię biegłego rewidenta – jeżeli podlegało ono badaniu, 
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

a w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, także sprawozdanie z działalności.
Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania do KRS będzie automatycznie przekazywana do publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” (MSiG).
W przypadku braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego w ustawowym terminie (nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego), należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z odpowiednimi dokumentami.

 

• Obowiązki pozostałych jednostek (nieobjętych KRS)

Kierownik jednostki nieobjętej wpisem do KRS, której sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego, stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
Ogłoszenie takie następuje w MSiG i wymaga poniesienia stosownej opłaty.
Tak więc, obowiązek publikacji sprawozdań finansowych w MSiG będzie dotyczył od 1 stycznia 2013 r. wyłącznie podmiotów nieobjętych KRS, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania.

 

Copyright © 2014 A|T|A|C - Audytorzy i Parnerzy Spółka z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja CMS resMedia
s