Usługi audytorskie

Usługi audytu sprawozdań finansowych:

  • Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według Ustawy o rachunkowości
  • Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  • Śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Pozostałe usługi audytu:

  • Opiniowanie historycznych danych finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego
  • Audyt projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej
  • Audyt systemów kontroli wewnętrznej
  • Audyt wewnętrzny
  • Przeprowadzenie przeglądów dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych
  • Konsultacje i doradztwo w zakresie sporządzania części ekonomiczno- finansowych prospektów emisyjnych dla firm wprowadzanych do publicznego obrotu papierami wartościowymi
  • Konsultacje i doradztwo w zakresie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

 

 

PRZEBIEG NASZEGO BADANIA DZIELIMY NA TRZY ETAPY:

Badanie wstępne

Badanie rozpoczynamy od sporządzenia planu rewizji, który pozwala nam zidentyfikować słabe strony, różnego rodzaju ryzyka, jak i czynniki zagrożenia. Planowanie pozwala nam również na właściwe rozdzielenie i koordynację pracy przy realizacji zadania. Ważnym elementem planowania jest zdobycie wiedzy na temat działalności Klienta oraz jego otoczenia zewnętrznego. Planowanie obejmuje również przeprowadzenie analizy danych historycznych pozwalających poznać tendencje w działalności Klienta, jak i zaznajomić się z funkcjonującymi systemami rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Badanie wstępne obejmuje również dokonanie przeglądu prawidłowości i rzetelności wykazania istotnych i wybranych pozycji aktywów i pasywów jednostki.

 

photo1Obserwacja spisu z natury

Następnym etapem badania jest udział naszych pracowników w obserwacji spisu z natury, przy czym termin zostanie dostosowany do harmonogramu inwentaryzacji składników majątku w jednostce. Pracownicy dokonają, jeśli to możliwe i konieczne, powtórnego pomiaru wybranych inwentaryzowanych składników majątku, jak również oceny skuteczności i poprawności przeprowadzanych spisów z natury.

 

Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego jest tak skonstruowane, aby zapewnić wykrycie istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.

Celem badania jest sprawdzenie rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia tak, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy- dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. W trakcie audytu nasz zespół począwszy od etapu planowania, aż do prezentacji wyników badania, utrzymuje stały kontakt z kierownictwem działu rachunkowości i zarządem Klienta, tak, aby zapewnić jakość wykonywanej pracy, jak i uniknąć „przykrych niespodzianek” przy zakończeniu badania.

photo2W każdym badaniu uczestniczy biegły rewident oraz grupa ekspertów reprezentujących specjalistyczną wiedzę ze szczególnie ważnych dla Klientów obszarów.

W ramach zlecenia na życzenie Klienta przekazujemy w formie elektronicznej wzory części sprawozdania finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości oraz oświadczenia i zestawienia, które winny być sporządzone przez pracowników jednostki dla potrzeb badania, co jak wynika z naszych doświadczeń w znaczącym stopniu wpływa na usprawnienie procesu badania.

 

 

Niezależność i obiektywizm

Ściśle przestrzegamy zasad etyki zawodowej. W związku z tym nasza firma i jej pracownicy będą traktować poufnie wszystkie informacje uzyskane od jednostki. Ponadto firma i jej pracownicy pozostają w pełni niezależni od Klientów. Przyjęte przez nas mechanizmy kontrolne opracowane zostały w taki sposób, aby informacje poufne pozyskane w trakcie zlecenia nie zostały rozpowszechnione.

 

Business presentationWyniki badania

Wynikiem przeprowadzonych przez nas prac będzie przekazanie Państwu niżej wymienionych dokumentów:

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego wyrażająca ogólny wniosek o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.
List poufny do Zarządu badanej jednostki prezentujący w szczególności ocenę organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej i innych istotnych zagadnień (opcjonalnie).

Wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o planowaną pracochłonność na podstawie danych finansowych jednostki badanej oraz zakresu wykonywanych usług. Dlatego wcześniej prosimy o wypełnienie Ankiety Klienta, która pozwoli nam na sporządzenie oferty cenowej dostosowanej do potrzeb.

 

photo3Kontakt z działem audytu

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dalszych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

 

Dział Audytu i Usług Poświadczających
Tel. +48 22 37 97 630 wew. 1
Fax. +48 22 37 97 631
e-mail: audyt@atac.com.pl

 

Copyright © 2014 A|T|A|C - Audytorzy i Parnerzy Spółka z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja CMS resMedia